#
สังกัด
จำนวน
รวม
1 คณะสีเหลือง 64 8 7 9 24
2 คณะสีน้ำเงิน 64 7 10 5 22
3 คณะสีแดง 61 7 5 5 17
4 คณะสีเขียว 64 6 8 9 23
5 คณะสีม่วง 64 5 3 3 11
รวม 317 33 33 31 97