#
สังกัด
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รวม
รวม
1 คณะสีเหลือง 64 3 4 8 8 3 4 8 15
2 คณะสีเขียว 64 5 4 4 4 5 4 4 13
3 คณะสีแดง 61 5 2 2 2 5 2 2 9
4 คณะสีม่วง 64 4 2 3 3 4 2 3 9
5 คณะสีน้ำเงิน 64 3 8 3 3 3 8 3 14
รวม 317 20 20 20 60 20 20 20 60