#
สังกัด
จำนวน
ชนะเลิศ
รอง ๑
รอง ๒
รวม
รวม
1 คณะสีเหลือง 64 8 7 9 9 8 7 9 24
2 คณะสีน้ำเงิน 64 7 10 5 5 7 10 5 22
3 คณะสีแดง 61 7 5 5 5 7 5 5 17
4 คณะสีเขียว 64 6 8 11 11 6 8 9 23
5 คณะสีม่วง 64 5 3 3 3 5 3 3 11
รวม 317 33 33 33 99 33 33 31 97