รายการทั้งหมด13 ม.ค 2564 15 ม.ค 2564
หมวดหมู่ : ฟุตบอล
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0001
ฟุตบอล มัธยมต้น [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามฟุตบอล
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 ก่อนรอง 1 - 10.00 คณะสีม่วง - คณะสีเหลือง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 3 - 13.00 คณะสีแดง - คณะสีน้ำเงิน
14 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 5 - 10.00 คณะสีเขียว - ผู้ชนะคู่ที่ 1
14 ม.ค 2564 สนาม 1 ชิงที่ 1 7 - 13.00 ผู้ชนะคู่ที่ 3 - ผู้ชนะคู่ที่ 5
6
0002
ฟุตบอล มัธยมปลาย [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สนามฟุตบอล
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 ก่อนรอง 2 - 11.00 คณะสีน้ำเงิน - คณะสีเหลือง
14 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 4 - 09.00 คณะสีแดง - คณะสีเขียว
14 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 6 - 11.00 คณะสีม่วง - ผู้ชนะคู่ที่ 2
15 ม.ค 2564 สนาม 1 ชิงที่ 1 8 - 11.00 ผู้ชนะคู่ที่ 4 - ผู้ชนะคู่ที่ 6
หมวดหมู่ : บาสเกตบอล
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0003
บาสเกตบอลชาย มัธยมต้น [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โรงยิมอาคารอบจ
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 ก่อนรอง 1 - 10.30 คณะสีเหลือง - คณะสีแดง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 4 - 13.00 คณะสีเขียว - คณะสีม่วง
14 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 8 - 09.30 คณะสีน้ำเงิน - ผู้ชนะคู่ที่ 1
14 ม.ค 2564 สนาม 1 ชิงที่ 1 11 - 13.00 ผู้ชนะคู่ที่ 4 - ผู้ชนะคู่ที่ 8
6
0004
บาสเกตบอลชาย มัธยมปลาย [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โรงยิมอาคารอบจ
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 ก่อนรอง 2 - 11.00 คณะสีแดง - คณะสีม่วง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 5 - 13.30 คณะสีน้ำเงิน - คณะสีเหลือง
14 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 9 - 10.30 คณะสีเขียว - ผู้ชนะคู่ที่ 2
14 ม.ค 2564 สนาม 1 ชิงที่ 1 12 - 13.30 ผู้ชนะคู่ที่ 5 - ผู้ชนะคู่ที่ 9
11
0005
บาสเกตบอลหญิง รวม [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โรงยิมอาคารอบจ
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 ก่อนรอง 3 - 11.30 คณะสีน้ำเงิน - คณะสีเหลือง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 6 - 14.00 คณะสีแดง - คณะสีเขียว
14 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 7 - 09.30 คณะสีม่วง - ผู้ชนะคู่ที่ 3
14 ม.ค 2564 สนาม 1 ชิงที่ 1 10 - 11.00 ผู้ชนะคู่ที่ 6 - ผู้ชนะคู่ที่ 7
หมวดหมู่ : วอลเลย์บอล
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0006
วอลเลย์บอลชาย มัธยมต้น [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต หน้าน้ำตก อ.1
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 ก่อนรอง 1 - 10.00 คณะสีเขียว - คณะสีน้ำเงิน
13 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 5 - 13.300 คณะสีม่วง - คณะสีเหลือง
14 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 9 - 09.00 คณะสีแดง - ผู้ชนะคู่ที่ 1
14 ม.ค 2564 สนาม 1 ชิงที่ 1 13 - 11.00 ผู้ชนะคู่ที่ 5 - ผู้ชนะคู่ที่ 9
6
0007
วอลเลย์บอลชาย มัธยมปลาย [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต หน้าน้ำตก อ.1
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 ก่อนรอง 2 - 10.30 คณะสีเขียว - คณะสีแดง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 6 - 13.30 คณะสีเหลือง - คณะสีน้ำเงิน
14 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 10 - 09.30 คณะสีม่วง - ผู้ชนะคู่ที่ 2
14 ม.ค 2564 สนาม 1 ชิงที่ 1 16 - 13.30 ผู้ชนะคู่ที่ 6 - ผู้ชนะคู่ที่ 10
11
0008
วอลเลย์บอลหญิง มัธยมต้น [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต หน้าน้ำตก อ.1
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 ก่อนรอง 3 - 11.00 คณะสีเขียว - คณะสีแดง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 7 - 14.00 คณะสีน้ำเงิน - คณะสีเหลือง
14 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 11 - 10.00 คณะสีม่วง - ผู้ชนะคู่ที่ 3
14 ม.ค 2564 สนาม 1 ชิงที่ 1 14 - 11.30 ผู้ชนะคู่ที่ 7 - ผู้ชนะคู่ที่ 11
16
0009
วอลเลย์บอลหญิง มัธยมปลาย [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต หน้าน้ำตก อ.1
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 ก่อนรอง 4 - 11.30 คณะสีเหลือง - คณะสีม่วง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 8 - 14.30 คณะสีเขียว - คณะสีน้ำเงิน
14 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 12 - 10.30 คณะสีแดง - ผู้ชนะคู่ที่ 4
14 ม.ค 2564 สนาม 1 ชิงที่ 1 15 - 13.30 ผู้ชนะคู่ที่ 8 - ผู้ชนะคู่ที่ 12
หมวดหมู่ : เซปักตะกร้อ
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0010
ตะกร้อ มัธยมต้น [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต หน้าหอพักนักกีฬา
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 ก่อนรอง 1 - 10.30 คณะสีม่วง - คณะสีแดง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 3 - 11.30 คณะสีเหลือง - คณะสีเขียว
14 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 5 - 09.30 คณะสีน้ำเงิน - ผู้ชนะคู่ที่ 1
14 ม.ค 2564 สนาม 1 ชิงที่ 1 7 - 10.30 ผู้ชนะคู่ที่ 3 - ผู้ชนะคู่ที่ 5
6
0011
ตะกร้อ มัธยมปลาย [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต หน้าหอพักนักกีฬา
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 ก่อนรอง 2 - 11.00 คณะสีม่วง - คณะสีน้ำเงิน
14 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 6 - 10.00 คณะสีเหลือง - ผู้ชนะคู่ที่ 2
13 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 4 - 13.00 คณะสีเขียว - คณะสีแดง
14 ม.ค 2564 สนาม 1 ชิงที่ 1 8 - 11.00 ผู้ชนะคู่ที่ 4 - ผู้ชนะคู่ที่ 6
หมวดหมู่ : แชร์บอล
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0012
หญิง มัธยมต้น [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โดม
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 ก่อนรอง 1 - 10.30 คณะสีเหลือง - คณะสีม่วง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 3 - 11.30 คณะสีเขียว - คณะสีแดง
14 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 5 - 09.30 คณะสีน้ำเงิน - ผู้ชนะคู่ที่ 1
14 ม.ค 2564 สนาม 1 ชิงที่ 1 7 - 10.30 ผู้ชนะคู่ที่ 3 - ผู้ชนะคู่ที่ 5
6
0013
หญิง มัธยมปลาย [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โดม
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 ก่อนรอง 2 - 11.00 คณะสีน้ำเงิน - คณะสีม่วง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 4 - 13.00 คณะสีเขียว - คณะสีแดง
14 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 6 - 10.00 คณะสีเหลือง - ผู้ชนะคู่ที่ 2
14 ม.ค 2564 สนาม 1 ชิงที่ 1 8 - 11.00 ผู้ชนะคู่ที่ 4 - ผู้ชนะคู่ที่ 6
หมวดหมู่ : แบตมินตันประเภทเดี่ยว
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0014
ชาย มัธยมต้น [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โรงยิมอาคารอบจ
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
13 ม.ค 3107 สนาม 1 ก่อนรอง 1 - 10.00 คณะสีแดง - คณะสีน้ำเงิน
13 ม.ค 3107 สนาม 1 รอง 5 - 13.00 คณะสีม่วง - คณะสีเหลือง
14 ม.ค 3107 สนาม 1 รอง 9 - 09.00 คณะสีเขียว - ผู้ชนะคู่ที่ 1
14 ม.ค 3107 สนาม 1 ชิงที่ 1 13 - 11.00 ผู้ชนะคู่ที่ 9 - ผู้ชนะคู่ที่ 5
6
0015
ชาย มัธยมปลาย [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โรงยิมอาคารอบจ
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 ก่อนรอง 3 - 11.00 คณะสีเขียว - คณะสีน้ำเงิน
13 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 7 - 14.00 คณะสีแดง - คณะสีเหลือง
14 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 11 - 10.00 คณะสีม่วง - ผู้ชนะคู่ที่ 3
14 ม.ค 2564 สนาม 1 ชิงที่ 1 15 - 13.00 ผู้ชนะคู่ที่ 11 - ผู้ชนะคู่ที่ 7
11
0016
หญิง มัธยมต้น [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โรงยิมอาคารอบจ
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 ก่อนรอง 2 - 10.30 คณะสีเขียว - คณะสีม่วง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 6 - 13.30 คณะสีเหลือง - คณะสีแดง
14 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 10 - 09.30 คณะสีน้ำเงิน - ผู้ชนะคู่ที่ 2
14 ม.ค 2564 สนาม 1 ชิงที่ 1 14 - 11.30 ผู้ชนะคู่ที่ 10 - ผู้ชนะคู่ที่ 6
16
0017
หญิง มัธยมปลาย [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โดม
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 ก่อนรอง 4 - 11.30 คณะสีเหลือง - คณะสีน้ำเงิน
13 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 8 - 14.30 คณะสีแดง - คณะสีม่วง
14 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 12 - 10.30 คณะสีเขียว - ผู้ชนะคู่ที่ 4
14 ม.ค 2564 สนาม 1 ชิงที่ 1 16 - 13.30 ผู้ชนะคู่ที่ 12 - ผู้ชนะคู่ที่ 8
หมวดหมู่ : แบตมินตันประเภทคู่
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0018
ชาย มัธยมต้น [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โรงยิมอาคารอบจ
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
13 ม.ค 2564 สนาม 2 ก่อนรอง 1 - 10.00 คณะสีเหลือง - คณะสีน้ำเงิน
13 ม.ค 2564 สนาม 2 รอง 5 - 13.00 คณะสีม่วง - คณะสีเขียว
14 ม.ค 2564 สนาม 2 รอง 9 - 09.00 คณะสีแดง - ผู้ชนะคู่ที่ 1
14 ม.ค 2564 สนาม 2 ชิงที่ 1 13 - 11.00 ผู้ชนะคู่ที่ 9 - ผู้ชนะคู่ที่ 5
6
0019
ชาย มัธยมปลาย [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โรงยิมอาคารอบจ
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
13 ม.ค 2564 สนาม 2 ก่อนรอง 3 - 11.00 คณะสีม่วง - คณะสีแดง
13 ม.ค 2564 สนาม 2 รอง 7 - 14.00 คณะสีเหลือง - คณะสีเขียว
14 ม.ค 2564 สนาม 2 รอง 11 - 10.00 คณะสีน้ำเงิน - ผู้ชนะคู่ที่ 3
14 ม.ค 2564 สนาม 2 ชิงที่ 1 15 - 13.00 ผู้ชนะคู่ที่ 11 - ผู้ชนะคู่ที่ 7
11
0020
หญิง มัธยมต้น [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โรงยิมอาคารอบจ
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
13 ม.ค 2564 สนาม 2 ก่อนรอง 2 - 10.30 คณะสีน้ำเงิน - คณะสีแดง
13 ม.ค 2564 สนาม 2 รอง 6 - 13.30 คณะสีเขียว - คณะสีเหลือง
14 ม.ค 2564 สนาม 2 รอง 10 - 09.30 คณะสีม่วง - ผู้ชนะคู่ที่ 2
14 ม.ค 2564 สนาม 2 ชิงที่ 1 14 - 11.30 ผู้ชนะคู่ที่ 10 - ผู้ชนะคู่ที่ 6
16
0021
หญิง มัธยมปลาย [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โรงยิมอาคารอบจ
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
13 ม.ค 2564 สนาม 2 ก่อนรอง 4 - 11.30 คณะสีเหลือง - คณะสีม่วง
13 ม.ค 2564 สนาม 2 รอง 8 - 14.30 คณะสีน้ำเงิน - คณะสีแดง
14 ม.ค 2564 สนาม 2 รอง 12 - 10.30 คณะสีเขียว - ผู้ชนะคู่ที่ 4
14 ม.ค 2564 สนาม 2 ชิงที่ 1 16 - 13.30 ผู้ชนะคู่ที่ 12 - ผู้ชนะคู่ที่ 8
หมวดหมู่ : เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0022
ชาย มัธยมต้น [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โรงยิมอาคารอบจ
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
13 ม.ค 2564 สนาม 2 ก่อนรอง 1 - 10.00 คณะสีม่วง - คณะสีเหลือง
13 ม.ค 2564 สนาม 2 รอง 5 - 13.00 คณะสีน้ำเงิน - คณะสีแดง
14 ม.ค 2564 สนาม 2 รอง 9 - 09.00 คณะสีเหลือง - ผู้ชนะคู่ที่ 1
14 ม.ค 2564 สนาม 2 ชิงที่ 1 13 - 11.00 ผู้ชนะคู่ที่ 9 - ผู้ชนะคู่ที่ 5
6
0023
ชาย มัธยมปลาย [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โรงยิมอาคารอบจ
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
13 ม.ค 2564 สนาม 2 ก่อนรอง 3 - 11.00 คณะสีเหลือง - คณะสีเขียว
13 ม.ค 2564 สนาม 2 รอง 7 - 14.00 คณะสีม่วง - คณะสีแดง
14 ม.ค 2564 สนาม 2 รอง 11 - 10.00 คณะสีน้ำเงิน - ผู้ชนะคู่ที่ 3
14 ม.ค 2564 สนาม 2 ชิงที่ 1 15 - 13.00 ผู้ชนะคู่ที่ 11 - ผู้ชนะคู่ที่ 7
11
0024
หญิง มัธยมต้น [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
13 ม.ค 2564 สนาม 2 ก่อนรอง 2 - 10.30 คณะสีม่วง - คณะสีแดง
13 ม.ค 2564 สนาม 2 รอง 6 - 13.30 คณะสีน้ำเงิน - คณะสีเขียว
14 ม.ค 2564 สนาม 2 รอง 10 - 09.30 คณะสีเหลือง - ผู้ชนะคู่ที่ 2
14 ม.ค 2564 สนาม 2 ชิงที่ 1 14 - 11.30 ผู้ชนะคู่ที่ 10 - ผู้ชนะคู่ที่ 6
16
0025
หญิง มัธยมปลาย [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
13 ม.ค 2564 สนาม 2 ก่อนรอง 4 - 11.30 คณะสีเขียว - คณะสีแดง
13 ม.ค 2564 สนาม 2 รอง 8 - 14.30 คณะสีน้ำเงิน - คณะสีม่วง
14 ม.ค 2564 สนาม 2 รอง 12 - 10.30 คณะสีเหลือง - ผู้ชนะคู่ที่ 4
14 ม.ค 2564 สนาม 2 ชิงที่ 1 16 - 13.30 ผู้ชนะคู่ที่ 12 - ผู้ชนะคู่ที่ 8
หมวดหมู่ : เทเบิลเทนนิสประเภทคู่
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0026
ชาย มัธยมต้น [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 ก่อนรอง 1 - 10.00 คณะสีม่วง - คณะสีเขียว
13 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 5 - 13.00 คณะสีน้ำเงิน - คณะสีแดง
14 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 9 - 09.00 คณะสีเหลือง - ผู้ชนะคู่ที่ 1
14 ม.ค 2564 สนาม 1 ชิงที่ 1 13 - 11.00 ผู้ชนะคู่ที่ 5 - ผู้ชนะคู่ที่ 9
6
0027
ชาย มัธยมปลาย [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 ก่อนรอง 3 - 11.00 คณะสีเหลือง - คณะสีเขียว
13 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 7 - 14.00 คณะสีม่วง - คณะสีแดง
14 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 11 - 10.00 คณะสีน้ำเงิน - ผู้ชนะคู่ที่ 3
14 ม.ค 2564 สนาม 1 ชิงที่ 1 15 - 13.00 ผู้ชนะคู่ที่ 7 - ผู้ชนะคู่ที่ 11
11
0028
หญิง มัธยมต้น [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 ก่อนรอง 2 - 10.30 คณะสีม่วง - คณะสีแดง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 6 - 13.30 คณะสีน้ำเงิน - คณะสีเขียว
14 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 10 - 09.30 คณะสีเหลือง - ผู้ชนะคู่ที่ 2
14 ม.ค 2564 สนาม 1 ชิงที่ 1 14 - 11.30 ผู้ชนะคู่ที่ 6 - ผู้ชนะคู่ที่ 10
16
0029
หญิง มัธยมปลาย [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 ก่อนรอง 4 - 11.30 คณะสีเขียว - คณะสีแดง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 8 - 14.30 คณะสีน้ำเงิน - คณะสีม่วง
14 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 12 - 10.30 คณะสีเหลือง - ผู้ชนะคู่ที่ 4
14 ม.ค 2564 สนาม 1 ชิงที่ 1 16 - 13.30 ผู้ชนะคู่ที่ 12 - ผู้ชนะคู่ที่ 8
หมวดหมู่ : เปตอง
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0032
ชาย มัธยมต้น [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 ก่อนรอง 1 - 10.30 คณะสีเขียว - คณะสีน้ำเงิน
13 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 5 - 11.30 คณะสีแดง - คณะสีม่วง
14 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 9 - 09.00 คณะสีเหลือง - ผู้ชนะคู่ที่ 1
14 ม.ค 2564 สนาม 1 ชิงที่ 1 13 - 10.00 ผู้ชนะคู่ที่ 9 - ผู้ชนะคู่ที่ 5
6
0033
ชาย มัธยมปลาย [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 ก่อนรอง 3 - 11.00 คณะสีม่วง - คณะสีน้ำเงิน
13 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 7 - 13.00 คณะสีแดง - คณะสีเขียว
14 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 11 - 09.30 คณะสีเหลือง - ผู้ชนะคู่ที่ 3
14 ม.ค 2564 สนาม 1 ชิงที่ 1 15 - 10.30 ผู้ชนะคู่ที่ 11 - ผู้ชนะคู่ที่ 7
11
0034
หญิง มัธยมต้น [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
13 ม.ค 2564 สนาม 2 ก่อนรอง 2 - 10.30 คณะสีเขียว - คณะสีเหลือง
13 ม.ค 2564 สนาม 2 รอง 6 - 11.30 คณะสีม่วง - คณะสีน้ำเงิน
14 ม.ค 2564 สนาม 2 รอง 10 - 09.00 คณะสีแดง - ผู้ชนะคู่ที่ 2
14 ม.ค 2564 สนาม 2 ชิงที่ 1 14 - 10.00 ผู้ชนะคู่ที่ 10 - ผู้ชนะคู่ที่ 6
16
0035
หญิง มัธยมปลาย [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
13 ม.ค 2564 สนาม 2 ก่อนรอง 4 - 11.00 คณะสีเขียว - คณะสีน้ำเงิน
13 ม.ค 2564 สนาม 2 รอง 8 - 13.00 คณะสีแดง - คณะสีเหลือง
14 ม.ค 2564 สนาม 2 รอง 12 - 09.30 คณะสีม่วง - ผู้ชนะคู่ที่ 4
14 ม.ค 2564 สนาม 2 ชิงที่ 1 16 - 10.30 ผู้ชนะคู่ที่ 12 - ผู้ชนะคู่ที่ 8
หมวดหมู่ : กรีฑา
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0036
50 เมตร หญิง มัธยมต้น [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
15 ม.ค 2564 10.30
2
0037
50 เมตร ชาย มัธยมต้น [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
15 ม.ค 2564 10.30
3
0038
50 เมตร หญิง มัธยมปลาย [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
15 ม.ค 2564 10.30
4
0039
50 เมตร ชาย มัธยมปลาย [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
15 ม.ค 2564 10.30
5
0040
80 เมตร หญิง มัธยมต้น [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
15 ม.ค 2564 10.30
6
0041
80 เมตร ชาย มัธยมต้น [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
15 ม.ค 2564 10.30
7
0042
80 เมตร หญิง มัธยมปลาย [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
15 ม.ค 2564 10.30
8
0043
80 เมตร ชาย มัธยมปลาย [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
15 ม.ค 2564 10.30
9
0044
8x50 เมตร หญิง มัธยมต้น [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
15 ม.ค 2564 10.30
10
0045
8x50 เมตร ชาย มัธยมต้น [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
15 ม.ค 2564 10.30
11
0046
8x50 เมตร หญิง มัธยมปลาย [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
15 ม.ค 2564 10.30
12
0047
8x50 เมตร ชาย มัธยมปลาย [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
15 ม.ค 2564 10.30
13
0048
4x100 เมตร หญิง มัธยมต้น [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
15 ม.ค 2564 10.30
14
0049
4x100 เมตร ชาย มัธยมต้น [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
15 ม.ค 2564 10.30
15
0050
4x100 เมตร หญิง มัธยมต้น [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
15 ม.ค 2564 10.30
16
0051
4x100 เมตร ชาย มัธยมปลาย [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
15 ม.ค 2564 10.30
17
0052
100 เมตร หญิง มัธยมต้น [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
15 ม.ค 2564 10.30
18
0053
100 เมตร ชาย มัธยมต้น [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
15 ม.ค 2564 10.30
19
0054
100 เมตร หญิง มัธยมปลาย [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
15 ม.ค 2564 10.30
20
0055
100 เมตร ชาย มัธยมปลาย [เดี่ยว]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
15 ม.ค 2564 10.30
หมวดหมู่ : E-Sport
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0030
League of Legends มัธยมต้น [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ห้อง 1301
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
11 ม.ค 2564 สนาม 1 ก่อนรอง 1 - - คณะสีม่วง - คณะสีน้ำเงิน
11 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 3 - - คณะสีเหลือง - คณะสีแดง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 5 - 10.30 คณะสีเขียว - ผู้ชนะคู่ที่ 1
14 ม.ค 2564 สนาม 1 ชิงที่ 1 7 - 09.30 ผู้ชนะคู่ที่ 3 - ผู้ชนะคู่ที่ 5
6
0031
League of Legends มัธยมปลาย [ทีม]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ห้อง 1301
13 ม.ค 2564 10.30
วันที่แข่ง
สนาม
รอบ
คู่
สาย
เวลา
คู่แข่งขันระหว่าง
11 ม.ค 2564 สนาม 1 ก่อนรอง 2 - - คณะสีน้ำเงิน - คณะสีเขียว
11 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 4 - - คณะสีแดง - คณะสีเหลือง
13 ม.ค 2564 สนาม 1 รอง 6 - 13.00 คณะสีม่วง - ผู้ชนะคู่ที่ 2
14 ม.ค 2564 สนาม 1 ชิงที่ 1 8 - 13.00 ผู้ชนะคู่ที่ 4 - ผู้ชนะคู่ที่ 6

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.080600023269653 วินาที