#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ชาย มัธยมปลาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ศิริณัฐ สุภาคง
2.นาย ชินภัทร สันทัด
3.นาย ธีรดนย์ บัวเพชร
4.นาย คเณศ อรชุรเลิศไมตรี
5.นาย ภาณุพล ชัยรักไพบูลย์กิจ
6.นาย กายกาญจน์ จันทรวงศ์ไพศาล
7.นาย โรรี่ มอริส คอลเทลโล
8.นาย พีระณัฐ ชัยเกิด
9.นาย โชติวัฒน์ ฟองฤทธิ์
10.นาย รัชชานนท์ ทวีพงศธร
2 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล หญิง รวม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว กชกร ปริญญาวรวงศ์
2.นางสาว ณัฐทัตกานต์ ขันถม
3.นางสาว แพรวา ปิ่นทอง
4.นางสาว ญาณิศา วรุณศรี
5.เด็กหญิง ธัญญรัตน์ โคตรพงษ์
6.เด็กหญิง อาคาริ อิริคุระ
7.นางสาว นิรดา อารมย์ศักดิ์อารีย์
8.นางสาว ภัทราวดี จันโทริ
9.นางสาว ศลิษา ภู่ขวัญทอง
3 แชร์บอล
แชร์บอล หญิง มัธยมปลาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ปภัสรา ขอแนบกลาง
2.นางสาว ศศิธร ภูสุวรรณ
3.นางสาว เสาวภาคย์ ลำใย
4.นางสาว นศาชล นุเสน
5.นางสาว ปพิชญา วีรศักดิ์ธารา
6.นางสาว ศศิลดา หมอทรัพย์
7.นางสาว วนิดา หลีนวรัตน์
8.นางสาว ปัณณภัทร กล่ำถนอม
9.นางสาว ปัญญภัค ปุณณวัชช์
10.นางสาว อโรชา จาตกานนท์
11.นางสาว ณัฎฐา ภาภิรมย์
12.นางสาว สรัลรัตน์ จิตต์กระจายแสง
4 แบตมินตันประเภทเดี่ยว
แบตมินตันเดี่ยว หญิง มัธยมปลาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว กันยารัตน์ ครองยุติ
5 เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว ชาย มัธยมต้น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย สิริภูมิ เพชรพิริยะพงศ์
6 เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว ชาย มัธยมปลาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย พรหมชัย ศรีประยงค์
7 เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว หญิง มัธยมต้น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ทิพยรัตน์ สุขไพบูลย์
8 เทเบิลเทนนิสประเภทคู่
เทเบิลเทนนิสคู่ หญิง มัธยมต้น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง บุญสิตา พัฒนมงคล
2.เด็กหญิง ธนพร รอดธานี
9 เทเบิลเทนนิสประเภทคู่
เทเบิลเทนนิสคู่ หญิง มัธยมปลาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ศศิลดา หมอทรัพย์
2.นางสาว ปิยากร รัตน์วัฒนชัยกุล

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ผู้ดูแลระบบ ครูพีระพงษ์ ปรีดาชม [email protected]

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0073390007019043 วินาที