#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ฟุตบอล
ฟุตบอล ชาย มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติภณ คำศรี
2.เด็กชาย อดิเทพ ศรีทะโร
3.เด็กชาย วิภาส จุลเจือญาติ
4.เด็กชาย ณัฏฐ์ ปลัดท้วม
5.เด็กชาย จุฑายุทธ์ เกตสมบูรณ์
6.เด็กชาย สุรสินทธ์ ตานะ
7.เด็กชาย นรเศรษฐ์ธาดา พงศ์เลิศคณิต
8.เด็กชาย กันต์พัฒน์ ดวงยี่หวา
9.เด็กชาย นันทวัฒน์ นีลวัฒนานนท์
10.เด็กชาย กฤษณะ ทับทอง
11.เด็กชาย ณัฐจิรายุ บุญสนอง
2 ฟุตบอล
ฟุตบอล ชาย มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย นิธิศ เจียรนัยกูร
2.นาย ธีรนันท์ เปรมจิตร
3.นาย ภูริชา สุวรรณ์เศวต
4.นาย ภูรินทร์ เที่ยงไธสง
5.นาย กรวิชญ์ เเก้วประไพ
6.นาย ศุภกิจ เเสวงหา
7.นาย ปวริศร์ ธานี
8.นาย พลภัทร เทพมณี
9.นาย รชต ประชุมชื่น
10.นาย ศิวดล มีศรีสุข
11.นาย ไกรธนู ผ่องพูล
12.นาย ธนดล พนมวัฒนสิทธ์
13.นาย ศุภนิมิต ราชบุรี
14.นาย ธณโชติ อ่อนสำลี
15.นาย อชิตะ ชนะนานนท์
16.นาย วัชรพงษ์ รักภักดี
3 แบตมินตันประเภทเดี่ยว
แบตมินตันเดี่ยว หญิง มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัชชารีย์ กล่อมเกลี้ย
4 แบตมินตันประเภทคู่
แบตมินตันคู่ หญิง มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธารารัตน์ วงษ์ศักดิ์
2.เด็กหญิง ธัญญชนก ไพศาล
5 แบตมินตันประเภทคู่
แบตมินตันคู่ หญิง มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ณัฐนันท์ เติมธีรพจน์
2.นางสาว ณุตตรา กล้าหาญ
6 เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว ชาย มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย รชต ประชุมชื่น
7 เทเบิลเทนนิสประเภทคู่
เทเบิลเทนนิสคู่ ชาย มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ปภาณ จงกลรัตนาภรณ์
2.นาย ปวริศร ฉันท์ทอง

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ผู้ดูแลระบบ ครูพีระพงษ์ ปรีดาชม [email protected]

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0070691108703613 วินาที