#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ชาย มัธยมต้น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย วชิรวิทย์ พลสูงเนิน
2.เด็กชาย พลมาศ แสนทวีสุข
3.เด็กชาย ณชพล กอบชัยพาณิช
4.เด็กชาย แทนคุณ รอบคอบ
5.เด็กชาย ศดิศ เย็นชื่น
6.เด็กชาย พุทธิพัชร สายคมทรัพย์
7.เด็กชาย เมษวัฒน์ ศิลปชำนาญ
8.เด็กชาย สิทธินนท์ พึ่งพรหม
9.เด็กชาย ณภัทร บัวเพชร
10.เด็กชาย ณัฐวัตร์ ปรีดี
2 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล หญิง มัธยมต้น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ธัญวรัตม์ คุปตภากร
2.เด็กหญิง จิรชยา เครือทองศรี
3.เด็กหญิง รินรดา มีสันเทียะ
4.เด็กหญิง ปัณพร อ่อนหยับ
5.เด็กหญิง อภิษฎา สารกุล
6.เด็กหญิง ธิษตยา รุ่งเรือง
3 แบตมินตันประเภทเดี่ยว
แบตมินตันเดี่ยว ชาย มัธยมปลาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย สิรภพ พยัคฆรักษ์
4 แบตมินตันประเภทคู่
แบตมินตันคู่ ชาย มัธยมต้น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย อัครชัย ธรรมลังกา
2.เด็กชาย อภิชา ธีรมาศมงคล
5 เปตอง
เปตอง ชาย มัธยมปลาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ธณโชติ อ่อนสำลี
2.นาย ภูริภัทร อินทรวิศิษฎ์
3.นาย สุภนัย ชะลูด

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ผู้ดูแลระบบ ครูพีระพงษ์ ปรีดาชม [email protected]

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0051720142364502 วินาที