#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ชาย มัธยมต้น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ณัฐภัทร จันทร์ฉายแสง
2.เด็กชาย กิตติภูมิ เจริญวิวัฒน์สกุล
3.นาย ปุริมพัฒน์ สนิทนวนธนรัฐ
4.เด็กชาย นนทพัทธ์ ฟักสุวรรณ์
5.นาย ติณณภพ วงศ์สำราญ
6.เด็กชาย ธนภัทร บัวพิมพ์
7.เด็กชาย ปุลพัชร พุ่มพิน
8.เด็กชาย พิสิฐชัย อรชุนเลิศไมตรี
2 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล หญิง รวม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุทธินันท์ พุ่มดวง
2.เด็กหญิง สุรภา เจริญสุขอนันต์
3.เด็กหญิง ปริชญา วาณิชยชาติ
4.เด็กหญิง นลธิดา จำใจ
5.เด็กหญิง นิชาภา อุทัยเสวก
6.นางสาว ทัดตะวัน ทัศน์กระแสร์
7.เด็กหญิง ชลิดา อุดมกิตติวรกุล
8.นางสาว บุณยนุช ดวงดี
9.นางสาว อัญชิสา สุขแก้ว
3 แบตมินตันประเภทเดี่ยว
แบตมินตันเดี่ยว ชาย มัธยมต้น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย พิชญุตม์ มูลสารศิลป์
4 เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว ชาย มัธยมปลาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย พริสร บุญส่ง
5 เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว หญิง มัธยมต้น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง เดือนธันวา ธนกิจเจริญกุล
6 เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว หญิง มัธยมปลาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ณัฏฐา อิงคณรงค์
7 เทเบิลเทนนิสประเภทคู่
เทเบิลเทนนิสคู่ ชาย มัธยมต้น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธเนศวร ชูชื่นมานะกิจ
2.เด็กชาย ธนบดี พวงดี
8 เทเบิลเทนนิสประเภทคู่
เทเบิลเทนนิสคู่ หญิง มัธยมต้น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง อลิสา เลิศเกษมผล
2.เด็กหญิง สุปวีณ์ ศิริจันดา
9 เทเบิลเทนนิสประเภทคู่
เทเบิลเทนนิสคู่ หญิง มัธยมปลาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว กัญญารัตน์ ลิ้มพัฒนากิจ
2.นางสาว พัทธ์ธิดา วรรณะ
10 เปตอง
เปตอง หญิง มัธยมปลาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว เบญญทิพย์ เกิดโภคทรัพย์
2.นางสาว ปุริมปรัชญ์ โกศลวาทะวงศ์
3.นางสาว ทัดตะวัน ทัศน์กระแสร์

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ผู้ดูแลระบบ ครูพีระพงษ์ ปรีดาชม [email protected]

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0090310573577881 วินาที