#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ชาย มัธยมปลาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ศิริณัฐ สุภาคง
2.นาย ชินภัทร สันทัด
3.นาย ธีรดนย์ บัวเพชร
4.นาย คเณศ อรชุรเลิศไมตรี
5.นาย ภาณุพล ชัยรักไพบูลย์กิจ
6.นาย กายกาญจน์ จันทรวงศ์ไพศาล
7.นาย โรรี่ มอริส คอลเทลโล
8.นาย พีระณัฐ ชัยเกิด
9.นาย โชติวัฒน์ ฟองฤทธิ์
10.นาย รัชชานนท์ ทวีพงศธร
2 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ชาย มัธยมต้น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ชนพัฒน์ หทัยธีร
2.เด็กชาย แมททิว ไนท์ ดีแมน
3.เด็กชาย จิรวัฒน์ ร่มไทร
4.เด็กชาย ภานุเขต สุริวงศ์
5.เด็กชาย สิทธิ แสงสุข
6.เด็กชาย พีรณัฐ เอ้งฉ้วน
7.เด็กชาย ปวิช กันหาจันทร์
8.เด็กชาย รัฐศาสตร์ หาญชวาลเจริญ
9.เด็กชาย กิตติลาภ งามสรรพ์
10.เด็กชาย กรัณย์กร เกิดแก่น
3 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล หญิง รวม
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว กชกร ปริญญาวรวงศ์
2.นางสาว ณัฐทัตกานต์ ขันถม
3.นางสาว แพรวา ปิ่นทอง
4.นางสาว ญาณิศา วรุณศรี
5.เด็กหญิง ธัญญรัตน์ โคตรพงษ์
6.เด็กหญิง อาคาริ อิริคุระ
7.นางสาว นิรดา อารมย์ศักดิ์อารีย์
8.นางสาว ภัทราวดี จันโทริ
9.นางสาว ศลิษา ภู่ขวัญทอง
4 ฟุตบอล
ฟุตบอล ชาย มัธยมต้น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย อภิวรรธน์ ทองเมืองหลวง
2.เด็กชาย ปฏิพัทธ์ สินวิรส
3.เด็กชาย ศิวกร แพรพันธ์
4.เด็กชาย ปัณณวิชญ์ กุลนานันท์
5.เด็กชาย กฤติน วรปภาวินวงศ์
6.เด็กชาย ภูดิศ วงศ์อิน
7.เด็กชาย วุฒิภัทร ชื่นชอบ
8.เด็กชาย อธิป จิตรวศินกุล
9.เด็กชาย สิทธวีร์ ปลื้มธีระธรรม
10.เด็กชาย ธราเทพ ชัยประเสริฐ
11.เด็กชาย อากิระ อิเคดะ
12.เด็กชาย ฐปนพร เหลืองเลิศวันชัย
5 ฟุตบอล
ฟุตบอล ชาย มัธยมปลาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย อำนาจ อรัญชัย
2.นาย กิตตทัต พวงดอกไม้
3.นาย ภูบดี กล้าวิรย์กรณ์
4.นาย นัธพัฒน์ หมีนพราน
5.นาย ภูมิ ไกรสัย
6.นาย ยศธร สุดสาย
7.นาย ธนา ขวัญยืน
8.นาย ธีรภัทร อนันต์
9.นาย ปฏิพัศ สกลธรัตน์
10.นาย บดินทร์ สายสุวรรณ
11.นาย นพณัช จิระโร
12.นาย โฆษิต แซ่หว่อง
6 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ชาย มัธยมต้น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย นนทกร โกวิทย์วิวัฒน์
2.เด็กชาย นพกร อั้งโสภา
3.เด็กชาย วัฒนา บริบูรณ์
4.เด็กชาย ธนสิต สกุลเนตร
5.เด็กชาย ปฏพัทธิ์ สินวิรส
6.เด็กชาย ณัฐเศรษฐ์ ศรีขามเฒ่า
7.เด็กชาย เมธาสิทธิ์ มณีคุณ
8.เด็กชาย นัทธพงศ์ ก๋ารินทร์
7 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ชาย มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย กฤตณัฐ บุษยโกมุท
2.นาย เนติพงษ์ กลีบตะขบ
3.นาย สุทธิรักษ์ ฟักทอง
4.นาย ยศธร สุดสาย
5.นาย ณัฐพันธุ์ บุญทอง
6.นาย วชิรวิชญ์ ธารชัยเวโรจน์
7.นาย นพณัช จิระโร
8.นาย นิธิกร คำรังษี
9.นาย ณัฐนนท์ เสวตวงศ์
10.นาย ภัทรกร ดิษฐป้าน
11.นาย นพวิทย์ ธีร์กมลศรี
12.นาย ธีรภัทร ศรีนิภาสุรเมธิน
8 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล หญิง มัธยมต้น
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง รำแพน มณีพันธ์
2.เด็กหญิง อชิรญา วงษ์วิศาลสุข
3.เด็กหญิง ปรียาภัทร คุปตภากร
4.เด็กหญิง อรวินทร์ กี่สุวรรณ
5.เด็กหญิง พัณณิตา เลิศแก้วศรี
9 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล หญิง มัธยมปลาย
1
วินาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว นัชชา ปันติ
2.นางสาว นัฐลดา โสมณวัตร์
3.นางสาว ศิรินพร วิจิตรหิรัณยการ
4.นางสาว อรวรา รื่นจิตร
5.นางสาว ฐิติมา สุดใจ
6.นางสาว นันท์นภัส ดงทอง
7.นางสาว พิมพ์รักษ์ จิตรภักดี
10 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ชาย มัธยมต้น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สรวงศ์ พรมกลาง
2.เด็กชาย นัทธพงศ์ ก๋ารินทร์
3.เด็กชาย พีรวิชญ์ แก้วแดง
4.เด็กชาย ภัควัฒน์ อยู่คำ
5.เด็กชาย พงศกร เจนกระบวน
11 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ชาย มัธยมปลาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย อนวัช ลาวัณย์เสถียร
2.นาย กิตติทัต พวงดอกไม้
3.นาย ภูบดี กล้าวิกย์กรณ์
4.นาย นัธพัฒน์ หมีนพราน
5.นาย ธนา ขวัญยืน
12 แชร์บอล
แชร์บอล หญิง มัธยมต้น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง พิมพ์พกานต์ ตรีศักดิ์
2.เด็กหญิง ปนัดดา แก้วชะมอญ
3.เด็กหญิง สลิลลดา สุดแสง
4.เด็กหญิง สรัลพร ขันธศักดิ์
5.เด็กหญิง พิมพ์พรรณ ฟํสินพัฒนะ
6.เด็กหญิง จุฑามาศ พนมนนท์
7.เด็กหญิง พิชชาภา วณิชเทวิน
8.เด็กหญิง ยอดหทัย เนื่องฤทธิ์
9.เด็กหญิง พัฐธนิสา ธนสินณัฐนนท์
10.เด็กหญิง ศุทรา อินทรรัตน์
11.เด็กหญิง สริมน หนูไชยา
12.เด็กหญิง รวิภา ศรีทะโร
13 แชร์บอล
แชร์บอล หญิง มัธยมปลาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ปภัสรา ขอแนบกลาง
2.นางสาว ศศิธร ภูสุวรรณ
3.นางสาว เสาวภาคย์ ลำใย
4.นางสาว นศาชล นุเสน
5.นางสาว ปพิชญา วีรศักดิ์ธารา
6.นางสาว ศศิลดา หมอทรัพย์
7.นางสาว วนิดา หลีนวรัตน์
8.นางสาว ปัณณภัทร กล่ำถนอม
9.นางสาว ปัญญภัค ปุณณวัชช์
10.นางสาว อโรชา จาตกานนท์
11.นางสาว ณัฎฐา ภาภิรมย์
12.นางสาว สรัลรัตน์ จิตต์กระจายแสง
14 แบตมินตันประเภทเดี่ยว
แบตมินตันเดี่ยว ชาย มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนทรัพท์ ภู่สวัสดิ์รัตนา
15 แบตมินตันประเภทเดี่ยว
แบตมินตันเดี่ยว ชาย มัธยมปลาย
5
วินาที
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ติณณภัสร์ ธัญญวิวัธน์กุล
16 แบตมินตันประเภทเดี่ยว
แบตมินตันเดี่ยว หญิง มัธยมต้น
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ปนัดดา แก้วชะมอญ
17 แบตมินตันประเภทเดี่ยว
แบตมินตันเดี่ยว หญิง มัธยมปลาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว กันยารัตน์ ครองยุติ
18 แบตมินตันประเภทคู่
แบตมินตันคู่ ชาย มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วรินทร ประนม
2.เด็กชาย ทินกฤต อินต๊ะวัน
19 แบตมินตันประเภทคู่
แบตมินตันคู่ ชาย มัธยมปลาย
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย นพณัช จิระโร
2.นาย กฤตณัฐ บุษยโกมุท
20 แบตมินตันประเภทคู่
แบตมินตันคู่ หญิง มัธยมต้น
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง รวิภา ศรีทะโร
2.เด็กหญิง พัฐนิสา ธนสินณัฐนนท์
21 แบตมินตันประเภทคู่
แบตมินตันคู่ หญิง มัธยมปลาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว นภัสวรรณ ศรีเพ็ง
2.นางสาว วรรษชล เดชาโชติไพบูลย์
22 เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว ชาย มัธยมต้น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย สิริภูมิ เพชรพิริยะพงศ์
23 เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว ชาย มัธยมปลาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย พรหมชัย ศรีประยงค์
24 เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว หญิง มัธยมต้น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ทิพยรัตน์ สุขไพบูลย์
25 เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว หญิง มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว แพรวา ปิ่นทอง
26 เทเบิลเทนนิสประเภทคู่
เทเบิลเทนนิสคู่ ชาย มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปฐมพร พิมพ์สา
2.เด็กชาย ภูดิศ วงศ์อิน
27 เทเบิลเทนนิสประเภทคู่
เทเบิลเทนนิสคู่ ชาย มัธยมปลาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ภีมวัจน์ นริทรกุล ณ อยุธยา
2.นาย ภูเบศร์ มาทวิมล
28 เทเบิลเทนนิสประเภทคู่
เทเบิลเทนนิสคู่ หญิง มัธยมต้น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง บุญสิตา พัฒนมงคล
2.เด็กหญิง ธนพร รอดธานี
29 เทเบิลเทนนิสประเภทคู่
เทเบิลเทนนิสคู่ หญิง มัธยมปลาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ศศิลดา หมอทรัพย์
2.นางสาว ปิยากร รัตน์วัฒนชัยกุล
30 เปตอง
เปตอง ชาย มัธยมต้น
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย โชติพัฒน์ รัตนสิน
2.เด็กชาย ธนกร พยัคฆ์รักษ์
3.เด็กชาย ธราเทพ ชัยประเสริฐ
31 เปตอง
เปตอง ชาย มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ณัฐธีร์ ธนกฤษศิริพัฒน์
2.นาย รัชชานนท์ ยิ่งยง
3.นาย สรวิชญ์ ถาพร
32 เปตอง
เปตอง หญิง มัธยมต้น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ศศิรินทร์ ประมูลศิลป์
2.เด็กหญิง ธัญญรัตน์ โคตรพงษ์
3.เด็กหญิง วรวลัญช์ หรูมงคลเจริญ
33 เปตอง
เปตอง หญิง มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว เซลีน่า ดอนซิค
2.นางสาว ญานภา คงนวม
3.นางสาว วิภาวนี ยอดนิล

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ผู้ดูแลระบบ ครูพีระพงษ์ ปรีดาชม [email protected]

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.021626949310303 วินาที