#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ชาย มัธยมปลาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อัครวิทย์ เรอุไร
2.นาย ธนัท ปาทาน
3.นาย ประสิทธิพร แจ่มฟ้า
4.นาย ปวริศร ฉันท์ทอง
5.นาย จูเลี่ยน คริสโตเฟอร์ ดาร์
6.นาย สุโขทัย วงจร
7.นาย ธนภัทร ประกิจ
8.นาย ภราฎร ศรีมหายันต์
9.นาย ภคพล งามศิลป์
10.นาย นิติภูมิ อภิชาตภุชงค์
2 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ชาย มัธยมต้น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย วชิรวิทย์ พลสูงเนิน
2.เด็กชาย พลมาศ แสนทวีสุข
3.เด็กชาย ณชพล กอบชัยพาณิช
4.เด็กชาย แทนคุณ รอบคอบ
5.เด็กชาย ศดิศ เย็นชื่น
6.เด็กชาย พุทธิพัชร สายคมทรัพย์
7.เด็กชาย เมษวัฒน์ ศิลปชำนาญ
8.เด็กชาย สิทธินนท์ พึ่งพรหม
9.เด็กชาย ณภัทร บัวเพชร
10.เด็กชาย ณัฐวัตร์ ปรีดี
3 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล หญิง รวม
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว รินรดา สุภีคำ
2.เด็กหญิง อุมารินทร์ บุญโฉม
3.เด็กหญิง ชนมน วัฒนเกตุกูล
4.เด็กหญิง จิรัชยา เจริญไชย
5.นางสาว เก็ตกานดา หัสแดง
6.เด็กหญิง อภิษฎา สารกุล
7.เด็กหญิง ศิรประภา พฤษหอม
8.นางสาว จิรพรรณ ตั้งตระการพงษ์
9.นางสาว วไลลักษณ์ ตันเฮียงสุน
10.เด็กหญิง ณัชชา เขียวนวน
4 ฟุตบอล
ฟุตบอล ชาย มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติภณ คำศรี
2.เด็กชาย อดิเทพ ศรีทะโร
3.เด็กชาย วิภาส จุลเจือญาติ
4.เด็กชาย ณัฏฐ์ ปลัดท้วม
5.เด็กชาย จุฑายุทธ์ เกตสมบูรณ์
6.เด็กชาย สุรสินทธ์ ตานะ
7.เด็กชาย นรเศรษฐ์ธาดา พงศ์เลิศคณิต
8.เด็กชาย กันต์พัฒน์ ดวงยี่หวา
9.เด็กชาย นันทวัฒน์ นีลวัฒนานนท์
10.เด็กชาย กฤษณะ ทับทอง
11.เด็กชาย ณัฐจิรายุ บุญสนอง
5 ฟุตบอล
ฟุตบอล ชาย มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย นิธิศ เจียรนัยกูร
2.นาย ธีรนันท์ เปรมจิตร
3.นาย ภูริชา สุวรรณ์เศวต
4.นาย ภูรินทร์ เที่ยงไธสง
5.นาย กรวิชญ์ เเก้วประไพ
6.นาย ศุภกิจ เเสวงหา
7.นาย ปวริศร์ ธานี
8.นาย พลภัทร เทพมณี
9.นาย รชต ประชุมชื่น
10.นาย ศิวดล มีศรีสุข
11.นาย ไกรธนู ผ่องพูล
12.นาย ธนดล พนมวัฒนสิทธ์
13.นาย ศุภนิมิต ราชบุรี
14.นาย ธณโชติ อ่อนสำลี
15.นาย อชิตะ ชนะนานนท์
16.นาย วัชรพงษ์ รักภักดี
6 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ชาย มัธยมต้น
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ณัฐจิรายุ บุญสนอง
2.เด็กชาย ศักย์ศรณ์ ทองนิ่ม
3.เด็กชาย นันทวัฒน์ นีลวัฒนานนท์
4.เด็กชาย กิตติทัต เครือทองศรี
5.เด็กชาย ชาลี ณัฏฐ์ ปลัดท้วม
6.เด็กชาย พงศ์ภาวี ธีรธิติวงศ์
7.เด็กชาย จุฑายุทธ์ เกตุสมบูรณ์
8.เด็กชาย พันธวัธน์ อยู่รวม
7 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ชาย มัธยมปลาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ภูรินทร์ เที่ยงไธสง
2.นาย ไกรธนู ผ่องพูล
3.นาย อัครวิทย์ เรอุไร
4.นาย ภูวดล บุญแท้
5.นาย ศุภกิจ เเสวงหา
6.นาย ปวริศร์ ธานี
7.นาย ธนดล พนมวัฒนสิทธ์
8.นาย เพชรสุธน จันทร์สว่าง
8 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล หญิง มัธยมต้น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ธัญวรัตม์ คุปตภากร
2.เด็กหญิง จิรชยา เครือทองศรี
3.เด็กหญิง รินรดา มีสันเทียะ
4.เด็กหญิง ปัณพร อ่อนหยับ
5.เด็กหญิง อภิษฎา สารกุล
6.เด็กหญิง ธิษตยา รุ่งเรือง
9 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล หญิง มัธยมปลาย
2
วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว กันยากร สมปัญญา
2.นางสาว นันทินี บุญเลิศ
3.นางสาว จิรัชยา แก้วดวงใจ
4.นางสาว พิมพ์ณดา วรรณเมธีศักดิ์
5.นางสาว อศิตา สุนาพรหม
6.นางสาว กัญชลิตา คำปาน
10 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ชาย มัธยมต้น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ณัฐจิรายุ บุญสนอง
2.เด็กชาย นันทวัฒน์ นีลวัฒนานนท์
3.เด็กชาย กิตติทัต ไชยมณี
4.เด็กชาย จุฑายุทธ์ เกตสมบูรณ์
11 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ชาย มัธยมปลาย
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ภูริชา สุวรรณ์เศวต
2.นาย พงศธร โพธิ์งาม
3.นาย ภูวดล บุญเเท้
12 แชร์บอล
แชร์บอล หญิง มัธยมต้น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง อุมารินทร์ บุญโฉม
2.เด็กหญิง ธิชา โชติพรม
3.เด็กหญิง ณัฐพัขร์ ทวีพันธุ์สานต์
4.เด็กหญิง ณัฏฐนิต ใชยจอกเกี้ย
5.เด็กหญิง ณฐภัส สายแก้ว
6.เด็กหญิง ศิรประภา พฤษหอม
7.เด็กหญิง ณัชชา เขียวนวน
8.เด็กหญิง ธารารัตน์ วงษ์ศักดิ์
9.เด็กหญิง ปัณพร อ่อนหยับ
10.เด็กหญิง กชพรรณ อูทอง
11.เด็กหญิง จิรัชยา เจริญไชย
12.เด็กหญิง สิรภัทร สุขนุ่ม
13 แชร์บอล
แชร์บอล หญิง มัธยมปลาย
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว อภิญญา เรืองบุรพ
2.นางสาว ตุลยา วงศ์พิทักษ์
3.นางสาว ณัฐนันท์ เติมธีรพจน์
4.นางสาว ณุตตรา กล้าหาญ
5.นางสาว เก็ตกานดา หัสแดง
6.นางสาว เพชรประกาย ลิไธสง
7.นางสาว วนัทธ์ชนัน สาลาสุตา
8.นางสาว ธนิศรา แก้วบัวสา
9.นางสาว วณัชวรรณ เปลี่ยนธัญสิน
10.นางสาว พิชชาพร บุตนุ
11.นางสาว ฟ้าใส น้ำดอกไม้
12.นางสาว นวพร แสนพินิจ
14 แบตมินตันประเภทเดี่ยว
แบตมินตันเดี่ยว ชาย มัธยมต้น
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ปุญญพัฒน์ วีระศิลป์
15 แบตมินตันประเภทเดี่ยว
แบตมินตันเดี่ยว ชาย มัธยมปลาย
3
วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย สิรภพ พยัคฆรักษ์
16 แบตมินตันประเภทเดี่ยว
แบตมินตันเดี่ยว หญิง มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัชชารีย์ กล่อมเกลี้ย
17 แบตมินตันประเภทเดี่ยว
แบตมินตันเดี่ยว หญิง มัธยมปลาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว นวพร แสนพินิจ
18 แบตมินตันประเภทคู่
แบตมินตันคู่ ชาย มัธยมต้น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย อัครชัย ธรรมลังกา
2.เด็กชาย อภิชา ธีรมาศมงคล
19 แบตมินตันประเภทคู่
แบตมินตันคู่ ชาย มัธยมปลาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ติณณภัทร สุโพธิณะ
2.นาย พชรพล ตันติกุล
20 แบตมินตันประเภทคู่
แบตมินตันคู่ หญิง มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธารารัตน์ วงษ์ศักดิ์
2.เด็กหญิง ธัญญชนก ไพศาล
21 แบตมินตันประเภทคู่
แบตมินตันคู่ หญิง มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ณัฐนันท์ เติมธีรพจน์
2.นางสาว ณุตตรา กล้าหาญ
22 เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว ชาย มัธยมต้น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สัชฌะ คุ้มบุดดี
23 เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว ชาย มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย รชต ประชุมชื่น
24 เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว หญิง มัธยมต้น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ปภาณิน ใจกลางบูรณะ
25 เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว หญิง มัธยมปลาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว รินรดา สุภีคำ
26 เทเบิลเทนนิสประเภทคู่
เทเบิลเทนนิสคู่ ชาย มัธยมต้น
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย อดิเทพ ศรีทะโร
2.เด็กชาย ธกฤต จงกลรัตนาภรณ์
27 เทเบิลเทนนิสประเภทคู่
เทเบิลเทนนิสคู่ ชาย มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ปภาณ จงกลรัตนาภรณ์
2.นาย ปวริศร ฉันท์ทอง
28 เทเบิลเทนนิสประเภทคู่
เทเบิลเทนนิสคู่ หญิง มัธยมต้น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง เจณิชา แจ้งสว่าง
2.เด็กหญิง ปคุณา แดงสมสอาด
29 เทเบิลเทนนิสประเภทคู่
เทเบิลเทนนิสคู่ หญิง มัธยมปลาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว จิณห์ณิชา เอี่ยมศิรินุกูล
2.นางสาว ชนนิกานต์ จิตรพินิจ
30 เปตอง
เปตอง ชาย มัธยมต้น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย บดินทร์ บางเสน
2.เด็กหญิง ชนาธิป คำภา
31 เปตอง
เปตอง ชาย มัธยมปลาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ธณโชติ อ่อนสำลี
2.นาย ภูริภัทร อินทรวิศิษฎ์
3.นาย สุภนัย ชะลูด
32 เปตอง
เปตอง หญิง มัธยมต้น
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ณัฐธยาพ์ บุญโญอุปถัมภ์
2.เด็กหญิง ธนัญญา อัศวสงคราม
3.เด็กหญิง เจณิชา แจ้งสว่าง
33 เปตอง
เปตอง หญิง มัธยมปลาย
5
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว จิณห์ณิชา เอี่ยมศิรินุกูล
2.นางสาว วรรณนิภา อุบลบาน
3.นางสาว ฟ้าใส น้ำดอกไม้

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ผู้ดูแลระบบ ครูพีระพงษ์ ปรีดาชม [email protected]

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.02236008644104 วินาที