#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ชาย มัธยมปลาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ปภังกร รุ่งพิทยานนท์
2.นาย ชุษณธร จิตรสิงห์
3.นาย อิทธิพล ส่งเสริม
4.นาย ธนกฤต ศรีปาน
5.เด็กชาย ทินภัทร ดวงพุมเมศ
6.นาย ปณิธาน จันทรามศรี
7.นาย ธนภัทร ชำนาญ
8.นาย พชร เพชรชนะ
9.นาย ภวดล ช่วยรอด
2 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ชาย มัธยมต้น
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย พงศภัค ทิมินกุล
2.เด็กชาย ปณัต เพชรชนะ
3.เด็กชาย รวินวิชญ์ จงศรีสมบัติ
4.เด็กชาย อนวัทย์ พรายแสง
5.เด็กชาย ปัณณธร ฟูแสง
6.เด็กชาย ฐิติเทพ สร้อยสุนทร
7.เด็กชาย ธนัญชกร อัครกูรณวรา
8.เด็กชาย ชวโรจน์ สิริโพธินันท์
9.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ โพธิ์ตาทอง
10.เด็กชาย สิรวัฒน์ แสนบุญส่ง
3 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล หญิง รวม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว จุฑามาศ ศิริไทย
2.นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์ พรหมศรี
3.นางสาว รักษ์สุดา วงศ์จันทร์
4.นางสาว วงศ์สุดา วงศ์จันทร์
5.นางสาว นภัสศร สมใจ
6.นางสาว กุลนิษฐ์ คีรีฉัตรทันฑ์
7.นางสาว ญากิติภัฎษ์ จิตสถิน
8.นางสาว ธนธรณ์ จันทร์​กวี​กู​ล
9.เด็กหญิง วรัมพร คูวิบูลย์ศิลป์
10.เด็กหญิง พิชญาภัค ฉัตรเศรษฐกูล
11.เด็กหญิง ญานิศา สุนะพรม
4 ฟุตบอล
ฟุตบอล ชาย มัธยมต้น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย สิรวัฒน์ เเสนบุญส่ง
2.เด็กชาย วรโชติ ตาววัฒนา
3.เด็กชาย ศิวกร มีศรีสุข
4.เด็กชาย ตระการ ดอกบัว
5.เด็กชาย เพ็ชรสยาม อุริต
6.เด็กชาย ถิรวัฒน์ ลีละพันธ์นิวัฒน์
7.เด็กชาย ทินภัทร กองวงศ์
8.เด็กชาย อิทธิพัทธ์ อาจโต
9.เด็กชาย พงศ์ปณต สุขผลิน
10.เด็กชาย ก้องสกุล เกิดแก้ว
11.เด็กชาย ณัฐชานนท์ พรมเอี่ยม
12.เด็กชาย มงคลธรรม คำวิเศษ
5 ฟุตบอล
ฟุตบอล ชาย มัธยมปลาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ศุภชัย ฤกษ์สมโภช
2.นาย ชุษณธร จิตรสิงห์
3.นาย ภูวสิษฎ์ มุ่งอ้อมกลาง
4.นาย สุภัทร​ แพงวงศ์
5.นาย พีรวิชญ์ พันธุวร
6.นาย ธีรวุฒิ ภู่โค
7.นาย ชอว์ คอนโด
8.นาย ศิวกร ประกอบสุข
9.นาย ศิวะกร กล่อมสุนทร
10.นาย สุนิติ ภูโกสีย์
11.นาย ศาตนันทน์ สกุลปิยะเทวัญ
12.นาย กษิดิศ บุญเสนา
6 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ชาย มัธยมต้น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ณัฐกิตติ์ ขันธ์เครือ
2.เด็กชาย ธนัญชกร อัครกูรณวรา
3.เด็กชาย ปณัต เพชรชนะ
4.เด็กชาย ธนากร นิลประดับ
5.เด็กชาย อนวัทย์ พรายแสง
6.เด็กชาย ปุญญพัฒน์ ศิลาเจริญธนกิจ
7.เด็กชาย ธีรยุทธ สมพันธ์
8.เด็กชาย อัษฎาวุฒิ ลิขชัย
7 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ชาย มัธยมปลาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ชุษณธร จิตรสิงห์
2.นาย ธนากร จงวิไลเกษม
3.นาย ปณิธาน​ จันทรามศรี
4.นาย ธนกฤต ศรีปาน
5.นาย ภูริณัฐ​ เผ่าโสภา
6.นาย ธนภัทร ชำนาญ
7.นาย ศุภกร อินอภัย
8.นาย ณัฐพล แก้วผาสุข
9.นาย ชนินทร์ มานะเสถียร
10.เด็กชาย กมลชัยกมลชัย วงษ์วารี
8 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล หญิง มัธยมต้น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ญาณิศา สิทธินันทน์
2.เด็กหญิง ศิริลักษณ์​ โบประทอง
3.เด็กหญิง ญานิศา สุนะพรม
4.เด็กหญิง พิชญ์สินี ศิริสิทธิ
5.เด็กหญิง มนัสนันท์ พณิชาฉัตรคุปต์
6.เด็กหญิง ตรีนพิชญ์​ เมฆกระ​จ่าง
7.เด็กหญิง ศิริประภา นุ่มฤทธิ์​
9 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล หญิง มัธยมปลาย
5
วินาที
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ธนธรณ์​ จันทร์​กวี​กู​ล​
2.นางสาว นภัสศร สมใจ
3.นางสาว วิภาณี เสริมจันทร์​
4.นางสาว นิษฐ์นฎา เมฆกระจ่าง
5.นางสาว กัญญ์นภัส นามพุทธา
6.นางสาว พิชชาภา มารศรี
7.นางสาว ญากิติภัฏษ์ จิตสถิน
8.นางสาว กุลนิษฐ์ คีรีฉัตรทันฑ์
9.นางสาว วิวรรณ​ฉัตร ปะนัดใส
10.นางสาว ชนากานต์​ ยิ้มน้อย
10 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ชาย มัธยมต้น
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย พงศ์ปณต สุขผลิน
2.เด็กชาย อิทธิพัทธ์ อาจโต
3.เด็กชาย มงคลธรรม คำวิเศษ
11 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ชาย มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ศิวะกร กล่อมสุนทร
2.นาย ศาตนันทน์ สกุลปิยะเทวัญ
3.นาย ธนพล สายโรจน์
4.นาย ศิวกร ประกอบสุข
12 แชร์บอล
แชร์บอล หญิง มัธยมต้น
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ตรีเพชร พันธุ์สุ
2.เด็กหญิง ฐิติกาญจน์ กลับใจ
3.นางสาว ญาณิศา สิทธินันทน์
4.เด็กหญิง ปณิชา โบกรณีย์
5.เด็กหญิง เปรมยุตา วะนะสุข
6.เด็กหญิง ชญานิศ พวงเพียงงาม
7.เด็กหญิง วรัมพร คูวิบูลย์ศิลป์
8.นางสาว ศิริลักษณ์ โบประทอง
9.เด็กหญิง ญานิศา สุนะพรม
10.เด็กหญิง ตรีนพิชญ์ เมฆกระจ่าง
11.เด็กหญิง ธารินันท์ รชตะนาวิน
12.นางสาว เนตรนภา เอี่ยมรัศมี
13 แชร์บอล
แชร์บอล หญิง มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว มนรดา ณ เชียงใหม่
2.นางสาว ธนิกานต์ จิตรเวโรจน์
3.นางสาว ภัทรา คำด้วง
4.นางสาว บัณฑิตา มุกดาดี
5.นางสาว สรณ์ปวีณ์ ภาคบุญมี
6.นางสาว จุฑามาศ ศิริไทย
7.นางสาว สุวิภา เจริญสุขอนันต์
8.นางสาว นภัสศร สมใจ
9.นางสาว วรินทร์ธร ธนินทร์ไชยพร
10.นางสาว อธิษฐาน สาสกุล
11.นางสาว เจนนิเฟอร์ ปุณญิศา วู๊ดวอร์ด
12.นางสาว ธนธรณ์ จันทร์กวีกูล
14 แบตมินตันประเภทเดี่ยว
แบตมินตันเดี่ยว ชาย มัธยมต้น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย บรรณวัชร เดชคุ้ม
15 แบตมินตันประเภทเดี่ยว
แบตมินตันเดี่ยว ชาย มัธยมปลาย
2
วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย นภจร มโหธร
16 แบตมินตันประเภทเดี่ยว
แบตมินตันเดี่ยว หญิง มัธยมต้น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ขวัญข้าว พานทอง
17 แบตมินตันประเภทเดี่ยว
แบตมินตันเดี่ยว หญิง มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ชญานนท์ ภิรมณ์เอม
18 แบตมินตันประเภทคู่
แบตมินตันคู่ ชาย มัธยมต้น
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ธนัญชกร อัครกูรณวรา
2.เด็กชาย ณัฐกิตติ์ ขันธ์เครือ
19 แบตมินตันประเภทคู่
แบตมินตันคู่ ชาย มัธยมปลาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ชุษณธร จิตรสิงห์
2.นาย ธีรวุฒิ ภู่โค
20 แบตมินตันประเภทคู่
แบตมินตันคู่ หญิง มัธยมต้น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ณัฐนรี ธะนะภาษี
2.เด็กหญิง นามิตา เปล่งเพชร
21 แบตมินตันประเภทคู่
แบตมินตันคู่ หญิง มัธยมปลาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ชนากานต์ ยิ้มน้อย
2.นางสาว ณัฏฐนิชา วงศ์รักษา
22 เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว ชาย มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย มงคลธรรม คำวิเศษ
23 เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว ชาย มัธยมปลาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ก้องกิดากร ปาจินะ
24 เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว หญิง มัธยมต้น
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ศิรดา โชติศศิธร
25 เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว หญิง มัธยมปลาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว วงศ์สุดา วงศ์จันทร์
26 เทเบิลเทนนิสประเภทคู่
เทเบิลเทนนิสคู่ ชาย มัธยมต้น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย พงศภัค ทิมินกุล
27 เทเบิลเทนนิสประเภทคู่
เทเบิลเทนนิสคู่ ชาย มัธยมปลาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ปณิธาน จันทรามศรี
2.นาย ธนพนธ์ แจ้งสนธิ์
28 เทเบิลเทนนิสประเภทคู่
เทเบิลเทนนิสคู่ หญิง มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว รักษ์สุดา วงศ์จันทร์
2.นางสาว จุฑามาศ ศิริไทย
29 เปตอง
เปตอง ชาย มัธยมต้น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย รักษ์ วงศ์วัน
2.เด็กชาย เขตต์พสิษฐ์ แก้วพูลศรี
3.เด็กชาย สรวิชญ์ เทพคำดี
30 เปตอง
เปตอง ชาย มัธยมปลาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ภูริณัฐ เผ่าโสภา
2.นาย ปณิธาน จันทรามศรี
3.นาย ศุภกร อินอภัย
31 เปตอง
เปตอง หญิง มัธยมต้น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ฐิติวรดา ขวัญสมคิด
2.เด็กหญิง นิรดา คงเอียด
32 เปตอง
เปตอง หญิง มัธยมปลาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ลักษิกา จีนหมิก
2.นางสาว ณัฐพร วรรณ์
3.นางสาว พิมพ์มาดา วัจนเจริญ

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ผู้ดูแลระบบ ครูพีระพงษ์ ปรีดาชม [email protected]

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.020901918411255 วินาที