#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ชาย มัธยมปลาย
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย นรภัทร ม่วงมูลตรี
2.นาย ณัทณภัทร เหลาเกิ้มหุ่ง
3.นาย สุทัศน์พงศ์ ยิ้มแย้ม
4.นาย ฐิตินัทธนนท์ ศรีสุภางค์กุล
5.นาย สรยุทธ ผาสุขธรรม
6.นาย ภูมิมินทร์ นิลพันธ์
7.นาย ธนัช แสนสุทธวิจิตร
8.นาย เนล เจอโรม จี มายอร์
9.นาย ฐณกร ประจันตะเสน
10.นาย จิรสิน ทรัพย์วิลาวรรณ
11.นาย ธนกร ทองมีเพชร
2 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ชาย มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ใจดี
2.เด็กชาย เอกนัฏฐ์ ณัฐศรัณย์
3.เด็กชาย พรสัณฐ์ เหมือนบุญส่ง
4.เด็กชาย กฤตพน อนุเวชศิริเกียรติ
5.เด็กชาย วิภู ภู่สกุล
6.เด็กชาย กนกพล พิพัฒน์ทวีสิน
7.เด็กชาย ชูเกียรติ ใฝ่กระจายมิตร
8.เด็กชาย สรายุทธ ผลาภิรมย์
9.เด็กชาย จิตตวีร์ คงพุ่ม
10.เด็กชาย ชินพันธ์ ธารชัยเวโรจน์
3 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล หญิง รวม
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ปุญญิศา ภู่ทอง
2.เด็กหญิง พรรณณิชา ศรียงยศ
3.เด็กหญิง กชมน เลี้ยงเจริญ
4.นางสาว พิมลพรรณ วันโสภา
5.นางสาว ปวีณ์กร เถรแก้ว
6.นางสาว ภักฑรศิริ สืบสักดิ์
7.นางสาว สรันยา มีทอง
8.เด็กหญิง ปวีรานุช ศรีสวัสดิ์
9.เด็กหญิง มนัสนันท์ อุดมรัตน์
4 ฟุตบอล
ฟุตบอล ชาย มัธยมต้น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ธนภัทร ศิริฟัก
2.เด็กชาย ต่อยุทธ ลุนากัน
3.เด็กชาย หัสฐษิน กระจกแก้ว
4.นาย กิตติภพ โรจนาธีรวัฒน์
5.นาย นพรัตน์ พรมเอี่ยม
6.นาย กอกฤต สุขแก้ว
7.เด็กชาย จรณภัทร วงศ์สุคติเวช
8.เด็กชาย อภิรักษ์ ทุมพัด
9.นาย ภูมิภัทร ศิริโนนรัง
10.นาย กวิน เครือวงษ์
5 ฟุตบอล
ฟุตบอล ชาย มัธยมปลาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย พชร เหล่าเรืองธนา
2.นาย สุทธวีร์ สุรีย์พงษ์
3.นาย พัทธนันท์ ศรีมารยาท
4.นาย ชวกร อ่อนทอง
5.นาย กิตติธัช งีสันเทียะ
6.นาย ธันยพงศ์ ศิริบุบผา
7.นาย ธนวัฒน์ เจียมผักแว่น
8.นาย ภูมิพัชร สุขเกษม
9.นาย พุทธิพงศ์ นิลรัตน์ ณ อยุธยา
10.นาย เผ่าทอง ภานุวัฒยะรัศมิ์
11.นาย พีรวัชร์ วงศ์ไทย
12.นาย ศรัณย์ สาริกรรณ์
6 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ชาย มัธยมต้น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ปิติพล ศรีสงคราม
2.เด็กชาย ธนภัทร ศิริฟัก
3.เด็กชาย เสฏฐวุฒิ โสภณวิมลรัตน์
4.นาย เตชภณ ไชยราช
5.เด็กชาย ธานินท์ บาภสัมฤทธิ์ผล
6.นาย ธนายุต ดีรักษา
7 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล หญิง มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัคจิรา ฤกษ์สำเร็จ
2.เด็กหญิง ภัณฑิรา รอดทิม
3.เด็กหญิง กานต์พิชชา ทีวะรัตน์
4.เด็กหญิง ปวริศา สุยังกุล
5.เด็กหญิง พิชญาภา แหมไธสง
6.เด็กหญิง พรรณณิชา ศรียงยศ
7.เด็กหญิง ณัฏฐธิดา มะลิต้น
8 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล หญิง มัธยมปลาย
4
วินาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ณิชาภา สำรองพันธุ์
2.นางสาว มนัสชนก ฝ่ายอุประ
3.นางสาว ปวีณ์ธิดา มั่นสงค์
4.นางสาว ลลิตา สุขทอง
5.นางสาว สิริกร ราษฎรอาศัย
6.นางสาว ศรุตยา เอกประชารัตน์
9 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ชาย มัธยมต้น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย กอกฤต สุขแก้ว
2.เด็กชาย ปภังกร เชือกย้อย
3.เด็กชาย รัชกฤต ธนาพรเดชากุล
10 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ชาย มัธยมปลาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ปรินทร์ คำพราว
2.นาย พชร เหล่าเรืองธนา
3.นาย สุทธวีร์ สุรีย์พงษ์
11 แชร์บอล
แชร์บอล หญิง มัธยมต้น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ณัฏฐธิดา มะลิตัน
2.เด็กหญิง นภสร โภวิททวิพัฒน์
3.เด็กหญิง ณัฐญาถณ์ รุ่งเรืองด้วยบุญ
4.เด็กหญิง จิณห์จุฑา ต่ายเทศ
5.เด็กหญิง ชนกมล ธนสิทธิ์สุทร
6.เด็กหญิง ปวีรานุช ศรีสวัสดิ์
7.เด็กหญิง มนัสนันท์ อุดมรัตน์
8.เด็กหญิง พรรณณิชา ศรียงยศ
9.เด็กหญิง สุทธสินี ตางต่อถิว
10.เด็กหญิง เปมิกา ศรีชัยเพชร
11.เด็กหญิง นันท์นภัส สันวรรณ
12.เด็กหญิง พิชญาภา แหมไชสง
12 แชร์บอล
แชร์บอล หญิง มัธยมปลาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ธนนันท์ อุณหัง
2.นางสาว สุรสัวดี ปลื้มชัย
3.นางสาว ณัชชา ทองปัญญนพ
4.นางสาว มนัสชนก ฝ่ายอุประ
5.นางสาว ปภาวรินท์ ปานไกร
6.นางสาว พิชญา แซ่สิ่ว
7.นางสาว พิมพ์ชนก รัตนวิชาโรจน์
8.นางสาว พรนภัส เพ็ชรทวีพรเดช
9.นางสาว สุปรียา นารัง
10.นางสาว วชิรญาณ์ ปานกลาง
11.นางสาว ชนิกานต์ สาสาร
12.นางสาว ปวีกรณ์ เถรแก้ว
13 แบตมินตันประเภทเดี่ยว
แบตมินตันเดี่ยว ชาย มัธยมต้น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ธีรภัทร ตันติกุล
14 แบตมินตันประเภทเดี่ยว
แบตมินตันเดี่ยว ชาย มัธยมปลาย
4
วินาที
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย พลวัฒน์ ศิริเรือง
15 แบตมินตันประเภทเดี่ยว
แบตมินตันเดี่ยว หญิง มัธยมต้น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ศรุดา ยงวัฒนสุนทร
16 แบตมินตันประเภทเดี่ยว
แบตมินตันเดี่ยว หญิง มัธยมปลาย
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ชนิกานต์ สาสาร
17 แบตมินตันประเภทคู่
แบตมินตันคู่ ชาย มัธยมต้น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย เมธิชัย ไชยชนะ
2.เด็กชาย จิรันธนินน จิตต์อำไพ
18 แบตมินตันประเภทคู่
แบตมินตันคู่ ชาย มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย กมลสิทธิ์ ลับกิม
2.นาย ณัฐภัทร ภัทรานุกูลกิจ
19 แบตมินตันประเภทคู่
แบตมินตันคู่ หญิง มัธยมต้น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ณพรรษสร ภิรมย์ยิ่งสาน
2.เด็กหญิง เกสรา เขมะบุลกุล
20 แบตมินตันประเภทคู่
แบตมินตันคู่ หญิง มัธยมปลาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว วชิรญาณ์ ปานกลาง
2.นางสาว อภิสรา รัตนะ
21 เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว ชาย มัธยมต้น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ศรัณยพัชร์ มัจฉริยกุล
22 เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว ชาย มัธยมปลาย
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วรเมธ อนุสรณ์เสรี
23 เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว หญิง มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพ์นิภา เตรียมมีฤทธิ์
24 เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว หญิง มัธยมปลาย
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว จิดาภา ตรีเดช
25 เทเบิลเทนนิสประเภทคู่
เทเบิลเทนนิสคู่ ชาย มัธยมต้น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ศรัณยพัชร์ มัจฉริยกุล
2.เด็กชาย ธัชนนท์ ชินบุตร
26 เทเบิลเทนนิสประเภทคู่
เทเบิลเทนนิสคู่ ชาย มัธยมปลาย
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ถิรวัฒน์ พงศ์ปฏิสนธิ
2.นาย กัญจน์ ศรีประไพ
27 เทเบิลเทนนิสประเภทคู่
เทเบิลเทนนิสคู่ หญิง มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธินันอรกูล สานธนรจิตรชัย
2.เด็กหญิง กชพร จันชุมนุม
28 เทเบิลเทนนิสประเภทคู่
เทเบิลเทนนิสคู่ หญิง มัธยมปลาย
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว นลิน ช่วยกลาง
2.นางสาว พรนภัส เพ็ชรทวีพรเดช
29 เปตอง
เปตอง ชาย มัธยมต้น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย นนทัช อันภักดี
2.เด็กชาย พัชณุตม์ กิตติดิลก
3.เด็กชาย เรืองศักดิ์ สุพรรณ์
30 เปตอง
เปตอง ชาย มัธยมปลาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ภัทรภูมิ คงมี
2.นาย ภูริฉัตร มัจฉริยกุล
3.นาย อภิณัฐ มุธะสุวงศ
31 เปตอง
เปตอง หญิง มัธยมต้น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง กานต์มณี มากบัว
2.เด็กหญิง พรรณอร ธรรมยศ
3.เด็กหญิง ณัฏฐนิช ละอองสุวรรณ

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ผู้ดูแลระบบ ครูพีระพงษ์ ปรีดาชม [email protected]

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.019603967666626 วินาที