#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ชาย มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย วรพล ประชุมชน
2.นาย กรวิชญ์ บัวมี
3.นาย ธนภัทร ภูเงิน
4.นาย ชนาธิป พรมพันธ์ใจ
5.นาย ธนกฤต ศุภสิริโรจน์
6.นาย จอมพล ฟูวงศ์สิทธิ์
7.นาย ณรงศักดิ์ แซ่เจี่ย
8.นาย พีรณัฐ นันทกอบกุล
9.นาย วรกานต์ เสียงใส
10.นาย จอห์น โทมัส โซลีแวน
11.นาย พีรวิชญ์ โกไศยกานนท์
12.นาย นภนต์ กนกพันธ์วณิช
2 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ชาย มัธยมต้น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ณัฐภัทร จันทร์ฉายแสง
2.เด็กชาย กิตติภูมิ เจริญวิวัฒน์สกุล
3.นาย ปุริมพัฒน์ สนิทนวนธนรัฐ
4.เด็กชาย นนทพัทธ์ ฟักสุวรรณ์
5.นาย ติณณภพ วงศ์สำราญ
6.เด็กชาย ธนภัทร บัวพิมพ์
7.เด็กชาย ปุลพัชร พุ่มพิน
8.เด็กชาย พิสิฐชัย อรชุนเลิศไมตรี
3 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล หญิง รวม
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุทธินันท์ พุ่มดวง
2.เด็กหญิง สุรภา เจริญสุขอนันต์
3.เด็กหญิง ปริชญา วาณิชยชาติ
4.เด็กหญิง นลธิดา จำใจ
5.เด็กหญิง นิชาภา อุทัยเสวก
6.นางสาว ทัดตะวัน ทัศน์กระแสร์
7.เด็กหญิง ชลิดา อุดมกิตติวรกุล
8.นางสาว บุณยนุช ดวงดี
9.นางสาว อัญชิสา สุขแก้ว
4 ฟุตบอล
ฟุตบอล ชาย มัธยมต้น
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ธนภัทร คมน์อนันต์
2.เด็กชาย ศักยะ กริฟฟิธส์
3.เด็กชาย นน ถูหลงเพีย
4.นาย ศุภกิตติ์ วิภักดิ์
5.เด็กชาย ไมเคิล เฟรทแมน
6.เด็กชาย วชิร ใบพลูทอง
7.เด็กชาย โนเอ็น ศิวัช เปอเลอกรี
8.เด็กชาย ปชาบดี แซ่โค้ว
9.เด็กชาย โชติชนะชัย แก้วอินต๊ะ
10.เด็กชาย ศุภกฤต เกียรติพัฒนาชัย
11.นาย กิตติพงศ์ สร้อยประดิษฐ์
12.เด็กชาย อนันตศักดิ์ จันทร์ดำ
5 ฟุตบอล
ฟุตบอล ชาย มัธยมปลาย
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อิทธิกร ธนโศภิตไชย
2.นาย อรุชา อภิเจริญเดช
3.นาย ภัคภูมิ สงคง
4.นาย รัญชต์ ศรีประชา
5.นาย สรวิศ พนมวัฒนสิทธิ์
6.นาย ชยพล จิรชัยอารีย์
7.นาย ภูมิศักดิ์ ฤทธิ์ทรงเมือง
8.นาย ศิรวิชญ์ เพ็งชาติ
9.นาย ธนภัทร์ เหลาริน
10.นาย นภัสกร พุ่มพวง
11.นาย บริภัทร ไชยแสงบุญ
12.นาย รชภูมิ บุญสุข
13.นาย พงศกร คงหอม
14.นาย จารุกิตย์ เจียงยา
15.นาย ไพสิฐ เจ็งบำเพ็ญทาน
16.นาย อัครินทร์ สุขสมาน
6 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ชาย มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภานุวัตณ์ โกมุท
2.เด็กชาย กิตติภพ คุ้มสุวรรณ
3.นาย ฐิติพงศ์ จันทร์คล้าย
4.เด็กชาย ณภัทร จันทรานุวัฒน์กูล
5.เด็กชาย ธนชาติ สาหร่าย
6.เด็กชาย ติณณ์ ชาลีมุ้ย
7.เด็กชาย กิตตสรณ์ วิกุลโรจน์พัฒน์
8.เด็กชาย ชินพัฒน์ วิริยะ
7 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ชาย มัธยมปลาย
5
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ติณณภพ ดอนทองดี
2.นาย ภัคภูมิ สงคง
3.นาย คุณานนท์ ชูโตศรี
4.นาย บริภัทร ไชยแสงบุญ
5.นาย ชยพล จิรชัยอารีย์
6.นาย ศิรวิชญ์ เพ็งชาติ
7.นาย นภัสกร พุ่มพวง
8.นาย สรวิศ พนมวัฒนสิทธิ์
9.นาย อดิรุจ ปิจะยัง
10.นาย อิทธิกร ธนโศภิตไชย
11.นาย ชนาธิป พรมพันธ์ใจ
12.นาย รัญชต์ ศรีประชา
8 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล หญิง มัธยมต้น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง พิมพ์พิสุทธิ์ เพชรจินดา
2.เด็กหญิง พรวี จวนสาง
3.เด็กหญิง นิตา เชื่อมวงศา
4.นางสาว วนิดา เสือเพชร
5.เด็กหญิง ฉันทนิษฐ์ ศรีแสงจันทร์
6.นางสาว วรัชยา ขำเลิศ
7.เด็กหญิง พัทธนันท์ ไกรษี
8.เด็กหญิง สมปรารถนา เจนการ
9.เด็กหญิง ณัฐณิชา สิงพันนา
9 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล หญิง มัธยมปลาย
3
วินาที
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว เนตรดาว สนั่นเอื้อ
2.นางสาว กัญญารัตน์ ลิ้มพัฒนากิจ
3.นางสาว นางสาวณัฏฐา อิงคณรงค์
4.นางสาว เบญญทิพย์ เกิดโภคทรัพย์
5.นางสาว อลิศรา เลลา
6.นางสาว อลิตา ศรีตระกูล
7.นางสาว ลลิตภัทร สมใจ
8.นางสาว จุฑามาศ ทองกุล
9.นางสาว ศรุตยา โกศลประดิษฐ์
10.นางสาว พิชญา ฮาดสม
11.นางสาว รมณณัฏฐ์ สัจจะภัทรกุล
12.นางสาว วริษา เทียมทอง
10 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ชาย มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย โนเอ็น ศิวัช เปอเลอกรี
2.เด็กชาย ปชาบดี แซ่โค้ว
3.เด็กชาย วชิร ใบพลูทอง
4.เด็กชาย อนันตศักดิ์ จันทร์ดำ
11 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ชาย มัธยมปลาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย นภัสกร พุ่มพวง
2.นาย สรวิศ พนมวัฒนสิทธิ์
3.นาย รัญชต์ ศรีประชา
4.นาย ศิรวิชญ์ เพ็งชาติ
12 แชร์บอล
แชร์บอล หญิง มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มินทร์ลดา อริยสัจสี่สกุล
2.เด็กหญิง สุทธินันท์ พุ่มดวง
3.เด็กหญิง สุรภา เจริญสุขอนันต์
4.เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี ทองฤทธิ์
5.เด็กหญิง ณัฐณิชา สิงพันนา
6.เด็กหญิง พัทธนันท์ ไกรษี
7.เด็กหญิง นิตา เชื่อมวงศา
8.นางสาว วรัชยา ขำเลิศ
9.นางสาว วนิดา เสือเพชร
10.เด็กหญิง ณิชนันท์ พันธุ์ศิริ
13 แชร์บอล
แชร์บอล หญิง มัธยมปลาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ปัทมศุภร ตรงเท่ง
2.นางสาว ภัทรานิศฐ์ ภควัตร์กุล
3.นางสาว กันยาวีร์ กล่อมสิงห์
4.นางสาว อินสุดา รุ่งเรือง
5.นางสาว อลิตา ศรีตะกูล
6.นางสาว ปิติพร ช่อลำไย
7.นางสาว วริษา เทียมทอง
8.นางสาว ศรุตยา โกศลประดิษฐ์
9.นางสาว นิชานันท์ ล้ำวิริยะพันธ์
10.นางสาว บุณยนุช ดวงดี
11.นางสาว วรนิต ติรไพรวงศ์
12.นางสาว ธีร์จุฑา ศรีฉันทะมิตร
14 แบตมินตันประเภทเดี่ยว
แบตมินตันเดี่ยว ชาย มัธยมต้น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย พิชญุตม์ มูลสารศิลป์
15 แบตมินตันประเภทเดี่ยว
แบตมินตันเดี่ยว ชาย มัธยมปลาย
1
วินาที
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ชยพล จิรชัยอารีย์
16 แบตมินตันประเภทเดี่ยว
แบตมินตันเดี่ยว หญิง มัธยมต้น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง เอื้ออังกูร เกิดทิพย์
17 แบตมินตันประเภทเดี่ยว
แบตมินตันเดี่ยว หญิง มัธยมปลาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ลลิตภัทร สมใจ
18 แบตมินตันประเภทคู่
แบตมินตันคู่ ชาย มัธยมต้น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย สุวรรณภูมิ สุพงษ์
2.เด็กชาย ณภัทร วรฐานุคุณ
19 แบตมินตันประเภทคู่
แบตมินตันคู่ ชาย มัธยมปลาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ธรรมธัช ภู่สวัสดิ์รัตนา
2.นาย เจนวิทย์ ธนสินณัฐนนท์
20 แบตมินตันประเภทคู่
แบตมินตันคู่ หญิง มัธยมต้น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง จิรภัทร แสงฤทธิ์
2.เด็กหญิง ณัฐชนันท์ จารุพงศกร
21 แบตมินตันประเภทคู่
แบตมินตันคู่ หญิง มัธยมปลาย
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว นัฏกร เอี่ยมขำ
2.นางสาว เนตรดาว สนั่นเอื้อ
22 เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว ชาย มัธยมต้น
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ไมเคิล เฟรทแมน
23 เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว ชาย มัธยมปลาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย พริสร บุญส่ง
24 เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว หญิง มัธยมต้น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง เดือนธันวา ธนกิจเจริญกุล
25 เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว หญิง มัธยมปลาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ณัฏฐา อิงคณรงค์
26 เทเบิลเทนนิสประเภทคู่
เทเบิลเทนนิสคู่ ชาย มัธยมต้น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธเนศวร ชูชื่นมานะกิจ
2.เด็กชาย ธนบดี พวงดี
27 เทเบิลเทนนิสประเภทคู่
เทเบิลเทนนิสคู่ ชาย มัธยมปลาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย ชยพล จิรชัยอารีย์
2.นาย ชวิศ เชาว์ตระกูลกิจ
28 เทเบิลเทนนิสประเภทคู่
เทเบิลเทนนิสคู่ หญิง มัธยมต้น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง อลิสา เลิศเกษมผล
2.เด็กหญิง สุปวีณ์ ศิริจันดา
29 เทเบิลเทนนิสประเภทคู่
เทเบิลเทนนิสคู่ หญิง มัธยมปลาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว กัญญารัตน์ ลิ้มพัฒนากิจ
2.นางสาว พัทธ์ธิดา วรรณะ
30 เปตอง
เปตอง ชาย มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ไมเคิล เฟรทแมน
2.เด็กชาย ภเก้ากรณ์ ปภิรัชนาท
3.เด็กชาย พงศพัศ หินแก้ว
31 เปตอง
เปตอง ชาย มัธยมปลาย
5
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย เจริญชัย ริมพนัสสัก
2.นาย ภูมินภัทร พลนาค
3.นาย พัตชรพล ธนโชติคณาทิวัตถ์
32 เปตอง
เปตอง หญิง มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มินทร์ลดา อริยสัจสี่สกุล
2.เด็กหญิง พิชญาภา พลับนิล
3.เด็กหญิง พิณญาภรณ์ พรมมา
33 เปตอง
เปตอง หญิง มัธยมปลาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว เบญญทิพย์ เกิดโภคทรัพย์
2.นางสาว ปุริมปรัชญ์ โกศลวาทะวงศ์
3.นางสาว ทัดตะวัน ทัศน์กระแสร์

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ผู้ดูแลระบบ ครูพีระพงษ์ ปรีดาชม [email protected]

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.020806074142456 วินาที