1. คณะสีน้ำเงิน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0162 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ชาย มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย วรพล ประชุมชน
2.นาย กรวิชญ์ บัวมี
3.นาย ธนภัทร ภูเงิน
4.นาย ชนาธิป พรมพันธ์ใจ
5.นาย ธนกฤต ศุภสิริโรจน์
6.นาย จอมพล ฟูวงศ์สิทธิ์
7.นาย ณรงศักดิ์ แซ่เจี่ย
8.นาย พีรณัฐ นันทกอบกุล
9.นาย วรกานต์ เสียงใส
10.นาย จอห์น โทมัส โซลีแวน
11.นาย พีรวิชญ์ โกไศยกานนท์
12.นาย นภนต์ กนกพันธ์วณิช
0171 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ชาย มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย โนเอ็น ศิวัช เปอเลอกรี
2.เด็กชาย ปชาบดี แซ่โค้ว
3.เด็กชาย วชิร ใบพลูทอง
4.เด็กชาย อนันตศักดิ์ จันทร์ดำ
0173 แชร์บอล
แชร์บอล หญิง มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มินทร์ลดา อริยสัจสี่สกุล
2.เด็กหญิง สุทธินันท์ พุ่มดวง
3.เด็กหญิง สุรภา เจริญสุขอนันต์
4.เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี ทองฤทธิ์
5.เด็กหญิง ณัฐณิชา สิงพันนา
6.เด็กหญิง พัทธนันท์ ไกรษี
7.เด็กหญิง นิตา เชื่อมวงศา
8.นางสาว วรัชยา ขำเลิศ
9.นางสาว วนิดา เสือเพชร
10.เด็กหญิง ณิชนันท์ พันธุ์ศิริ
0167 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ชาย มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภานุวัตณ์ โกมุท
2.เด็กชาย กิตติภพ คุ้มสุวรรณ
3.นาย ฐิติพงศ์ จันทร์คล้าย
4.เด็กชาย ณภัทร จันทรานุวัฒน์กูล
5.เด็กชาย ธนชาติ สาหร่าย
6.เด็กชาย ติณณ์ ชาลีมุ้ย
7.เด็กชาย กิตตสรณ์ วิกุลโรจน์พัฒน์
8.เด็กชาย ชินพัฒน์ วิริยะ
0176 แบตมินตันประเภทเดี่ยว
แบตมินตันเดี่ยว ชาย มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ชยพล จิรชัยอารีย์
0191 เปตอง
เปตอง ชาย มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ไมเคิล เฟรทแมน
2.เด็กชาย ภเก้ากรณ์ ปภิรัชนาท
3.เด็กชาย พงศพัศ หินแก้ว
0193 เปตอง
เปตอง หญิง มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มินทร์ลดา อริยสัจสี่สกุล
2.เด็กหญิง พิชญาภา พลับนิล
3.เด็กหญิง พิณญาภรณ์ พรมมา
2. คณะสีม่วง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0163 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล ชาย มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ใจดี
2.เด็กชาย เอกนัฏฐ์ ณัฐศรัณย์
3.เด็กชาย พรสัณฐ์ เหมือนบุญส่ง
4.เด็กชาย กฤตพน อนุเวชศิริเกียรติ
5.เด็กชาย วิภู ภู่สกุล
6.เด็กชาย กนกพล พิพัฒน์ทวีสิน
7.เด็กชาย ชูเกียรติ ใฝ่กระจายมิตร
8.เด็กชาย สรายุทธ ผลาภิรมย์
9.เด็กชาย จิตตวีร์ คงพุ่ม
10.เด็กชาย ชินพันธ์ ธารชัยเวโรจน์
0180 แบตมินตันประเภทคู่
แบตมินตันคู่ ชาย มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย กมลสิทธิ์ ลับกิม
2.นาย ณัฐภัทร ภัทรานุกูลกิจ
0185 เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว หญิง มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพ์นิภา เตรียมมีฤทธิ์
0189 เทเบิลเทนนิสประเภทคู่
เทเบิลเทนนิสคู่ หญิง มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธินันอรกูล สานธนรจิตรชัย
2.เด็กหญิง กชพร จันชุมนุม
0169 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล หญิง มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัคจิรา ฤกษ์สำเร็จ
2.เด็กหญิง ภัณฑิรา รอดทิม
3.เด็กหญิง กานต์พิชชา ทีวะรัตน์
4.เด็กหญิง ปวริศา สุยังกุล
5.เด็กหญิง พิชญาภา แหมไธสง
6.เด็กหญิง พรรณณิชา ศรียงยศ
7.เด็กหญิง ณัฏฐธิดา มะลิต้น
3. คณะสีเขียว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0164 บาสเกตบอล
บาสเกตบอล หญิง รวม
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว จุฑามาศ ศิริไทย
2.นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์ พรหมศรี
3.นางสาว รักษ์สุดา วงศ์จันทร์
4.นางสาว วงศ์สุดา วงศ์จันทร์
5.นางสาว นภัสศร สมใจ
6.นางสาว กุลนิษฐ์ คีรีฉัตรทันฑ์
7.นางสาว ญากิติภัฎษ์ จิตสถิน
8.นางสาว ธนธรณ์ จันทร์​กวี​กู​ล
9.เด็กหญิง วรัมพร คูวิบูลย์ศิลป์
10.เด็กหญิง พิชญาภัค ฉัตรเศรษฐกูล
11.เด็กหญิง ญานิศา สุนะพรม
0172 เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อ ชาย มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ศิวะกร กล่อมสุนทร
2.นาย ศาตนันทน์ สกุลปิยะเทวัญ
3.นาย ธนพล สายโรจน์
4.นาย ศิวกร ประกอบสุข
0174 แชร์บอล
แชร์บอล หญิง มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว มนรดา ณ เชียงใหม่
2.นางสาว ธนิกานต์ จิตรเวโรจน์
3.นางสาว ภัทรา คำด้วง
4.นางสาว บัณฑิตา มุกดาดี
5.นางสาว สรณ์ปวีณ์ ภาคบุญมี
6.นางสาว จุฑามาศ ศิริไทย
7.นางสาว สุวิภา เจริญสุขอนันต์
8.นางสาว นภัสศร สมใจ
9.นางสาว วรินทร์ธร ธนินทร์ไชยพร
10.นางสาว อธิษฐาน สาสกุล
11.นางสาว เจนนิเฟอร์ ปุณญิศา วู๊ดวอร์ด
12.นางสาว ธนธรณ์ จันทร์กวีกูล
0183 เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว ชาย มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย มงคลธรรม คำวิเศษ
0190 เทเบิลเทนนิสประเภทคู่
เทเบิลเทนนิสคู่ หญิง มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว รักษ์สุดา วงศ์จันทร์
2.นางสาว จุฑามาศ ศิริไทย
0178 แบตมินตันประเภทเดี่ยว
แบตมินตันเดี่ยว หญิง มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ชญานนท์ ภิรมณ์เอม
4. คณะสีแดง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0165 ฟุตบอล
ฟุตบอล ชาย มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติภณ คำศรี
2.เด็กชาย อดิเทพ ศรีทะโร
3.เด็กชาย วิภาส จุลเจือญาติ
4.เด็กชาย ณัฏฐ์ ปลัดท้วม
5.เด็กชาย จุฑายุทธ์ เกตสมบูรณ์
6.เด็กชาย สุรสินทธ์ ตานะ
7.เด็กชาย นรเศรษฐ์ธาดา พงศ์เลิศคณิต
8.เด็กชาย กันต์พัฒน์ ดวงยี่หวา
9.เด็กชาย นันทวัฒน์ นีลวัฒนานนท์
10.เด็กชาย กฤษณะ ทับทอง
11.เด็กชาย ณัฐจิรายุ บุญสนอง
0181 แบตมินตันประเภทคู่
แบตมินตันคู่ หญิง มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธารารัตน์ วงษ์ศักดิ์
2.เด็กหญิง ธัญญชนก ไพศาล
0182 แบตมินตันประเภทคู่
แบตมินตันคู่ หญิง มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ณัฐนันท์ เติมธีรพจน์
2.นางสาว ณุตตรา กล้าหาญ
0184 เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว ชาย มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย รชต ประชุมชื่น
0188 เทเบิลเทนนิสประเภทคู่
เทเบิลเทนนิสคู่ ชาย มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ปภาณ จงกลรัตนาภรณ์
2.นาย ปวริศร ฉันท์ทอง
0166 ฟุตบอล
ฟุตบอล ชาย มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย นิธิศ เจียรนัยกูร
2.นาย ธีรนันท์ เปรมจิตร
3.นาย ภูริชา สุวรรณ์เศวต
4.นาย ภูรินทร์ เที่ยงไธสง
5.นาย กรวิชญ์ เเก้วประไพ
6.นาย ศุภกิจ เเสวงหา
7.นาย ปวริศร์ ธานี
8.นาย พลภัทร เทพมณี
9.นาย รชต ประชุมชื่น
10.นาย ศิวดล มีศรีสุข
11.นาย ไกรธนู ผ่องพูล
12.นาย ธนดล พนมวัฒนสิทธ์
13.นาย ศุภนิมิต ราชบุรี
14.นาย ธณโชติ อ่อนสำลี
15.นาย อชิตะ ชนะนานนท์
16.นาย วัชรพงษ์ รักภักดี
0177 แบตมินตันประเภทเดี่ยว
แบตมินตันเดี่ยว หญิง มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัชชารีย์ กล่อมเกลี้ย
5. คณะสีเหลือง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0179 แบตมินตันประเภทคู่
แบตมินตันคู่ ชาย มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วรินทร ประนม
2.เด็กชาย ทินกฤต อินต๊ะวัน
0186 เทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยว
เทเบิลเทนนิสเดี่ยว หญิง มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว แพรวา ปิ่นทอง
0187 เทเบิลเทนนิสประเภทคู่
เทเบิลเทนนิสคู่ ชาย มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปฐมพร พิมพ์สา
2.เด็กชาย ภูดิศ วงศ์อิน
0168 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล ชาย มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย กฤตณัฐ บุษยโกมุท
2.นาย เนติพงษ์ กลีบตะขบ
3.นาย สุทธิรักษ์ ฟักทอง
4.นาย ยศธร สุดสาย
5.นาย ณัฐพันธุ์ บุญทอง
6.นาย วชิรวิชญ์ ธารชัยเวโรจน์
7.นาย นพณัช จิระโร
8.นาย นิธิกร คำรังษี
9.นาย ณัฐนนท์ เสวตวงศ์
10.นาย ภัทรกร ดิษฐป้าน
11.นาย นพวิทย์ ธีร์กมลศรี
12.นาย ธีรภัทร ศรีนิภาสุรเมธิน
0170 วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล หญิง มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว นัชชา ปันติ
2.นางสาว นัฐลดา โสมณวัตร์
3.นางสาว ศิรินพร วิจิตรหิรัณยการ
4.นางสาว อรวรา รื่นจิตร
5.นางสาว ฐิติมา สุดใจ
6.นางสาว นันท์นภัส ดงทอง
7.นางสาว พิมพ์รักษ์ จิตรภักดี
0175 แบตมินตันประเภทเดี่ยว
แบตมินตันเดี่ยว ชาย มัธยมต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนทรัพท์ ภู่สวัสดิ์รัตนา
0192 เปตอง
เปตอง ชาย มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ณัฐธีร์ ธนกฤษศิริพัฒน์
2.นาย รัชชานนท์ ยิ่งยง
3.นาย สรวิชญ์ ถาพร
0194 เปตอง
เปตอง หญิง มัธยมปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว เซลีน่า ดอนซิค
2.นางสาว ญานภา คงนวม
3.นางสาว วิภาวนี ยอดนิล

ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ผู้ดูแลระบบ ครูพีระพงษ์ ปรีดาชม [email protected]

All Rights Reserved © 2017 |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.021673917770386 วินาที